Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của thừa phát lại Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của thừa phát lại Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của thừa phát lại Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của thừa phát lại Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của thừa phát lại Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của thừa phát lại Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của thừa phát lại Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của thừa phát lại Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của thừa phát lại Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của thừa phát lại Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của thừa phát lại Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của thừa phát lại Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của thừa phát lại Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của thừa phát lại Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của thừa phát lại Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của thừa phát lại

Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của thừa phát lại

Blog Thừa phát lại - Thừa phát lại là một chức danh được Nhà nước bổ nhiệm, trao cho một số chức năng, nhiệm vụ mang tính pháp lý. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thừa phát lại cần phải được sự hỗ trợ, trợ giúp từ các cá nhân, tổ chức khác. Vậy, pháp luật có quy định như thế nào về vấn đề này?
Khách hàng đang được văn phòng thừa phát lại hỗ trợ (Nguồn: Báo Người Lao Động)
Điều 5 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP quy định:
"1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của mình, cá nhân, cơ quan, tổ chức phối hợp với Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại trong việc thực hiện các công việc của Thừa phát lại theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan; không được tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của Thừa phát lại, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.
2. Mọi hành vi cản trở, can thiệp trái pháp luật đối với hoạt động của Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại, từ chối trái pháp luật yêu cầu của Thừa phát lại hoặc tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của Thừa phát lại đều bị xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật".

Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0906 311 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *